องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม(คลิป)

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 ส.ค.62 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงาน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานและให้คำแนะนำในโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้ขยายพื้นที่จาก 8 อำเภอเป็น 11 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้ขับเคลื่อนโครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาทิ โครงการยกระดับสินค้าชุมชน โครงการส่งเสริม ความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Start up) โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเพิ่มขีดความสามารถ การบูรณาการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามเพื่อความยั่งยืน เป็นต้น

พร้อมกันนี้ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การสร้างแรงบันดาลใจในวิชาชีพครู ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 500 คน

จากนั้นได้เดินทางไปบ้านหินลาด ตำบลแวงน่าง เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการจากผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่ดำเนินงานร่วมกับชุมชนพื้นที่กว่า 14 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการการพัฒนาเชิงพื้นที่มีการบูรณาการระหว่างสาขา วิชาการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่เน้นทำงานร่วมกับชุมชนพื้นที่อย่างแท้จริงให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดให้แก่ชุมชน จนกระทั่งชุมชนเข้มแข็ง สร้างรายได้อาชีพได้อย่างยั่งยืน