Month: May 2019

สู่อ้อมกอดครอบครัว!! เรือนจำมหาสารคาม ปล่อยตัวผู้ต้องขัง 99 คน ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

May 31, 2019

เรือนจำมหาสารคาม ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 99 คน ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้โอกาสได้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีในสังคม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ฝ่ายศึกษาและพัฒนาจิตใจ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รอง ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นได้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป นางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่ผู้ต้องราชฑัณฑ์และครอบครัว ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษ ในครั้งนี้ ซึ่งการปล่อยตัวผู้ต้องราชฑัณฑ์ในวันนี้ เป็นผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวตามมาตรา 6 (2) (จ) ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเหลือโทษจำคุกต่อไปไม่เกิน 3 ปี และผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วปล่อยตัว มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 12 รวมทั้งสิ้น […]

Read More

เฮลั่น!! ครม.อนุมัติแล้ว 6.6 หมื่นล้าน สร้างรถไฟบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม

May 28, 2019

ครม.เคาะรถไฟทางคู่สายใหม่ “บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม” 6.68 หมื่นล้าน เวนคืน 7,100 แปลง คาดประมูลปี 63 ใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปี เปิดใช้ปี 68 เชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่ง แนวระเบียงตะวันออก-ตะวันตก เปิดประตูขนส่งพม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 พ.ค. 62  ได้มีมติอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 355 กม. วงเงิน 66,848.33 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเวนคืน 10,255.33 ล้านบาท (พื้นที่ 7,100 แปลง) ซึ่งตามแผนงานของ ร.ฟ.ท.ในปี 2562 จะดำเนินการออก พ.ร.ฎ.เวนคืนเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปี 2563 ประกวดราคา […]

Read More

เอาจริง!! ราชกิจจาฯ ประกาศ ขายลอตเตอรี ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี – เกินราคา โทษปรับ 1 หมื่น

May 24, 2019

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ว่าด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล” ประกอบด้วย 1. ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ 2. ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ด้านละไม่เกิน 1 คน เป็นกรรมการ ให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ สำหรับการออกประกาศกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบทางสังคม เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ รวมทั้งต้องให้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการเข้าถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย นอกจากนี้เงินที่จัดสรรไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัล หากการออกรางวัลในงวดใดไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัล จะนำเงินที่จัดสรรไว้ไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไปก็ได้ […]

Read More

ผลประเมิน!! ป.ป.ช.เปิดคะแนนโปร่งใส 76 อบจ.ทั่วประเทศ 5 จว.สอบตก ‘สิงห์บุรี-อยุธยา-สารคามฯ-สุรินทร์-อุบลฯ’

May 22, 2019

จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่ผลคะแนนที่สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความตื่นตัวในการปรับปรุงให้หน่วยงานมีระบบการทำงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั้งมีมาตรการในการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561- 2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดปี พ.ศ. 2561 – 2565 ในส่วนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล และระดับตำบลทั่วประเทศรวม 7,851 แห่งไปแล้ว จัดอันดับคะแนนระหว่าง A (ดีเยี่ยม) B (ดี) C (ปานกลาง) D (ต่ำ) E (ต่ำมาก) และ F (ไม่ผ่านเกณฑ์) นั้น ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า สำนักงาน ป.ป.ช. เผยแพร่ ผลคะแนน ITA ประเภท องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) […]

Read More

สุดป่าเถื่อน!! โจ๋กว่า 13 คน รุมทำร้าย ด.ช. 3 ราย ดับสลด 1 ศพ จ.มหาสารคาม

May 15, 2019

กลุ่มวัยรุ่นมากกว่า 10 คน ก่อเหตุรุมทำร้าย เด็กนักเรียนชายที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อน 3 กลับบ้าน เป็นเหตุให้เด็กชายวัย 13 ปี ที่เพิ่งกลับมาจาก กทม.เพื่อมาเรียนหนังสือที่บ้านเกิดเสียชีวิต ในขณะที่เด็กวัยรุ่น อายุ 15 ปี และ 16 ปี ที่ไปด้วยกันได้รับบาดเจ็บ วันที่ 15 พ.ค.62 ภาพบรรยากาศที่เศร้าเสียใจของพ่อแม่และญาติพี่น้องของ ด.ช.พิเชษฐ์ไชย ดรมิ่งคุณ หรือ น้องดรีม วัย 13 ปี ที่เสียชีวิตจากการถูกรุมทำร้าย และได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 11 บ้านดอนสันติ ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยนายสุชาติ และนางสุนิษา ดรมิ่งคุณ พ่อและแม่ของน้องดรีม ได้เล่าว่า น้องดรีม ก่อนหน้านี้ไปอยู่กับน้าสาว และเรียนหนังสือชั้น ม.1 อยู่ที่ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา ) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ที่กรุงเทพมหานคร […]

Read More

เป็นอิสระ!! เรือนจำมหาสารคาม ปล่อยผู้ต้องขัง 141 คน ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

May 15, 2019

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 15 พ.ค. 62 ที่เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด อัยการจังหวัด ร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนกล่าวให้โอวาทพร้อมกับมอบใบบริสุทธิ์แก่ผู้ต้องขังจำนวน 141 คน โดยเหล่าผู้ต้องขังที่รับการอภัยโทษต่างปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ได้ร่วมกันกล่าวปฏิญาณตน กราบถวายบังคม และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนที่พระสงฆ์จะประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ต้องขัง นางละออง อยู่ยั่งยืน ผบ.เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ผู้ต้องขังทั้งหมดที่ได้รับการอภัยโทษนั้น ได้รับการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมได้รับการฝึกอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ชีวิตในสังคม และปลูกจิตสำนึกให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงเชื่อมั่นว่า พวกเขาเหล่านี้จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นคนดี สร้างคุณค่าให้กับสังคม และประเทศชาติได้อย่างแน่นอน […]

Read More

ชุมชนเข้มแข็ง!! “ปลาร้าตายาย” ของดีบ้านคอกม้า มหาสารคาม อร่อยถึงใจ ส่งขายไกลทั่วโลก

May 3, 2019

เมื่ออดีตที่ผ่านมา ชาวบ้านหมู่บ้านคอกม้า ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม อุดมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ที่บรรพบุรุษช่วยกันรักษามาหลายร้อยปี เพื่อให้ลูกหลานชาวบ้านบ้านคอกม้าได้รู้จักการดำรงชีวิตแบบพอเพียง รู้จักพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำสิ่งรอบตัวในชุมชนมาสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้คนในชุมชน จึงริเริ่มการนำปลาที่หากันได้ง่ายภายในชุมชนบ้านคอกม้ามาแปรรูป เป็นน้ำปลาร้าและปลาร้าทรงเครื่องโดยได้สูตรและวิธีการทำจากสองตายาย ผู้ริเริ่มการคิดค้นสูตรปลาร้าตายายขึ้นมา แต่แล้วก็เหมือนทุกอย่างกำลังไปได้ดี ทั้งการร่วมมือของคนในชุมชน และปลาที่อุดมสมบูรณ์มากเพียงพอต่อการทำปลาร้าส่งขาย แต่แล้วชาวบ้าน บ้านคอกม้าก็พบปัญหา ปลาที่จะนำมาทำปลาร้าไม่เพียงพอต่อการทำปลาร้าและเกิดปัญหาภัยแล้งทำให้ปลาตายจำนวนมาก จนแทบไม่เหลือให้คนในชุมชนได้นำมาทำปลาร้า จึงทำให้ต้องหยุดการทำปลาร้าไปหลายปี ทำให้คนในชุมชนขาดรายได้ แต่แล้วผู้นำชุมชนก็ได้เรียกคนในชุมชน มาเสนอแนวคิดว่าจะหาทางออกกันอย่างไรกับปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ผลสรุปที่ไดเป็นที่น่าพอใจให้กับคนในชุมชน คือการสร้างบ่อปลาขึ้นมาและนำปลามาเพาะเลี้ยงในบ่อให้เพียงพอต่อการทำปลาร้า ได้ในระยะยาว และให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ชาวบ้านต่างก็ร่วมแรงร่วมใจในการจับปลาในบ่อ ที่ได้มีการสร้างขึ้นจากคนภายในชุมชน ต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการจับปลา หรือทำปลาร้าแปรรูปต่างๆ ทำให้เห็นถึงความสามัคคีภายในชุมชนในการทำให้ ปลาร้าสูตรตายาย ของดีบ้านคอกม้า กลับมาให้ผู้คนได้ลิ้มลองความอร่อยของปลาร้าสูตรตายาย และเพื่อกลับมาสร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชนอีกครั้ง จากปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนทำให้คนในชุมชนเข็มแข็งมากขึ้นและรู้จักการระดมความคิดหาทางออกช่วยกัน ทำให้ปลาร้าสูตรตายาย มีการแปรรูปหลากหลายอย่าง เช่น ยำปลาร้าสมุนไพร และ ยำปลาร้าแมงดา ทำให้ผู้คนที่ได้ลิ้มลองปลาร้าสูตรตายาย ติดใจในรสชาติ และได้ซื้อกลับไปรับประทานและรับไปจำหน่าย ในนามตัวแทน ส่งออกไปขายในต่างประเทศ เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ลิ้มลองความอร่อยถึงใจ ของปลาร้าสูตรตายาย ของดี […]

Read More