ด่วนที่สุด!! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปรับการเลื่อนเงินเดือนครู มีผล 1 ต.ค.นี้

  • Admin
  • September 26, 2018
  • Comments Off on ด่วนที่สุด!! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปรับการเลื่อนเงินเดือนครู มีผล 1 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 26 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนที่เปลี่ยนแปลงไป ตามพ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ได้บัญญัติให้ปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ

โดยให้ดำเนินการภายในหนึ่งปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา นอกจากนี้ ข้อ 7 แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กำหนดให้แก้ไขคำว่า “ขั้นเงินเดือน” ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคำว่า “เงินเดือน” ทุกแห่งแล้ว


มติชนออนไลน์

Facebook Comments
%d bloggers like this: