สู่อ้อมกอดครอบครัว!! เรือนจำมหาสารคาม ปล่อยตัวผู้ต้องขัง 99 คน ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

เรือนจำมหาสารคาม ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 99 คน ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้โอกาสได้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีในสังคม

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ฝ่ายศึกษาและพัฒนาจิตใจ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รอง ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นได้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปนางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่ผู้ต้องราชฑัณฑ์และครอบครัว ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษ ในครั้งนี้ ซึ่งการปล่อยตัวผู้ต้องราชฑัณฑ์ในวันนี้ เป็นผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวตามมาตรา 6 (2) (จ) ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเหลือโทษจำคุกต่อไปไม่เกิน 3 ปี และผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วปล่อยตัว มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 12 รวมทั้งสิ้น 99 คน แยกเป็นชาย 88 คน เป็นหญิง 11 คน

ซึ่งบุคคลเหล่านี้เรือนจำจังหวัดมหาสารคามได้จัดให้เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและประสานงานภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือ สงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีความเดือดร้อน สามารถเข้ารับบริการได้ภายหลังได้รับการปล่อยตัว รวมทั้งมีการสำรวจความต้องการ และส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ เช่น ขอค่าพาหนะกลับภูมิลำเนา ส่งต่อข้อมูลผู้ต้องขังเจ็บป่วยต้องรับการรักษาต่อเนื่อง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวครั้งนี้ มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดี ไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก

ภาณุวัชร – ข่าว/ศตวรรษ -ภาพ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: