ผลประเมิน!! ป.ป.ช.เปิดคะแนนโปร่งใส 76 อบจ.ทั่วประเทศ 5 จว.สอบตก ‘สิงห์บุรี-อยุธยา-สารคามฯ-สุรินทร์-อุบลฯ’

  • Admin
  • May 22, 2019
  • Comments Off on ผลประเมิน!! ป.ป.ช.เปิดคะแนนโปร่งใส 76 อบจ.ทั่วประเทศ 5 จว.สอบตก ‘สิงห์บุรี-อยุธยา-สารคามฯ-สุรินทร์-อุบลฯ’

จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่ผลคะแนนที่สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความตื่นตัวในการปรับปรุงให้หน่วยงานมีระบบการทำงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั้งมีมาตรการในการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561- 2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดปี พ.ศ. 2561 – 2565 ในส่วนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล และระดับตำบลทั่วประเทศรวม 7,851 แห่งไปแล้ว จัดอันดับคะแนนระหว่าง A (ดีเยี่ยม) B (ดี) C (ปานกลาง) D (ต่ำ) E (ต่ำมาก) และ F (ไม่ผ่านเกณฑ์) นั้น

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า สำนักงาน ป.ป.ช. เผยแพร่ ผลคะแนน ITA ประเภท องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รวม 76 จังหวัด (ไม่นับกรุงเทพมหานคร) แล้ว พบว่า มี อบจ. 14 แห่ง ที่ได้ผลคะแนนระดับ A มี อบจ. 34 แห่ง ที่ได้ผลคะแนนระดับ B มี อบจ. 13 แห่ง ที่ได้ผลคะแนนระดับ C มี อบจ. 8 แห่งได้ผลคะแนนระดับ D มี อบจ. 2 แห่ง ได้ผลคะแนนระดับ E และมี อบจ. 5 แห่งได้คะแนนระดับ F

สำหรับ อบจ. 14 แห่ง ที่ได้คะแนนระดับ A ได้แก่ อบจ.กระบี่ อบจ.ฉะเชิงเทรา อบจ.ชุมพร อบจ.เชียงใหม่ อบจ.ตาก อบจ.นครนายก อบจ.นครสวรรค์ อบจ.น่าน อบจ.บึงกาฬ อบจ.ปราจีนบุรี อบจ.ปัตตานี อบจ.ระยอง อบจ.สุพรรณบุรี และ อบจ.อุทัยธานี

อบจ. 34 แห่งที่ได้คะแนนระดับ B ได้แก่ อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.สงขลา อบจ.สตูล อบจ.สมุทรสาคร อบจ.สระบุรี อบจ.สุโขทัย อบจ.สุราษฎร์ธานี อบจ.หนองคาย อบจ.อ่างทอง อบจ.อำนาจเจริญ อบจ.อุดรธานี อบจ.อุตรดิตถ์ อบจ.กาญจนบุรี อบจ.กำแพงเพชร อบจ.กาฬสินธุ์ อบจ.ขอนแก่น อบจ.ชลบุรี อบจ.เชียงราย อบจ.ตราด อบจ.นนทบุรี อบจ.นราธิวาส อบจ.ปทุมธานี อบจ.พะเยา อบจ.พังงา อบจ.พิจิตร อบจ.เพชรบูรณ์ อบจ.แม่ฮ่องสอน อบจ.ยะลา อบจ.ร้อยเอ็ด อบจ.ระนอง อบจ.ลำปาง อบจ.ลำพูน อบจ.ภูเก็ต

อบจ. 13 แห่งที่ได้คะแนนระดับ C ได้แก่ อบจ.ชัยภูมิ อบจ.ตรัง อบจ.นครปฐม อบจ.นครพนม อบจ.นครราชสีมา อบจ.บุรีรัมย์ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ อบจ.พิษณุโลก อบจ.ราชบุรี อบจ.ลพบุรี อบจ.มุกดาหาร อบจ.สมุทรสงคราม อบจ.หนองบัวลำภู

อบจ. 8 แห่ง ที่ได้คะแนนระดับ D ได้แก่ อบจ.สกลนคร อบจ.สมุทรปราการ อบจ.สระแก้ว อบจ.จันทรบุรี อบจ.ชัยนาท อบจ.นครศรีธรรมราช อบจ.เพชรบุรี อบจ.แพร่

อบจ. 2 แห่ง ที่ได้คะแนนระดับ E ได้แก่ อบจ.พัทลุง และ อบจ.ยโสธร

อบจ. 5แห่ง ที่ได้คะแนน F ได้แก่ อบจ.สิงห์บุรี อบจ.พระนครศรีอยุธยา อบจ.มหาสารคาม อบจ.สุรินทร์ และ อบจ.อุบลราชธานี (ดูเอกสารประกอบ)

ที่มา:สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org

Facebook Comments
%d bloggers like this: