Breaking News

ด่วน!! องค์การนิสิต มมส แถลงการณ์ จี้กกต.ชี้แจงข้อเท็จจริงผลคะแนนการเลือกตั้ง

  • Admin
  • March 29, 2019
  • Comments Off on ด่วน!! องค์การนิสิต มมส แถลงการณ์ จี้กกต.ชี้แจงข้อเท็จจริงผลคะแนนการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกแถลงการณ์ ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงข้อเท็จจริงของปัญหา อุปสรรคหรือการดำเนินงานที่ผิดพลาด โดยระบุว่า แถลงการณ์องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงข้อเท็จจริงของปัญหา อุปสรรคหรือการดำเนินงานที่ผิดพลาด

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบว่ามีข้อผิดปกติเกิดขึ้นหลายประเด็นในหลายเขตการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็น การจัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจากนอกราชอาณาจักร (ประเทศนิวซีแลนด์) ความล่าช้าของการนับคะแนนเสียง จำนวนบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ ซึ่งยังไม่มีการชี้แจงถึงข้อเท็จจริงของเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อประชาชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ประชาชนและสังคม รวมถึงนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกิดความเคลือบแคลงสงสัยต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งไปโดยปริยาย

องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและมีความกังวลใจต่อประเด็นปัญหาข้างต้นมาโดยตลอด ว่าอาจจะส่งผลกระทบบานปลายสู่ความขัดแย้งต่อประชาชนและสังคม รวมถึงการก่อให้เกิดภาพลักษณ์อันเสียหายต่อประเทศชาติ

ในนามองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งเป็นการเร่งด่วน เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม ดังนี้

๑.ชี้แจงข้อเท็จจริงของปัญหา อุปสรรค หรือการดำเนินงานที่ผิดพลาด
๒.ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงต่อสาธารณชน รวมถึงให้มีการ ชี้แจงที่ชัดเจนถึงที่ไปที่มาของผลคะแนนที่มีการเพิ่มหรือลดลง

โดยทั้งนี้ หากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่สามารถชี้แจงและตอบคำถามต่อปัญหาและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยุติบทบาทของตน เพื่อแสดงความเคารพต่อเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และพลเมืองของสังคม รวมถึงการธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒


Facebook Comments
%d bloggers like this: