Breaking News

เตือน!! เล่นหวยใต้ดินมีความผิด เจ้ามือ-ลูกค้าโทษจำคุก 3 ปี ปรับ 5 พัน

  • Admin
  • January 14, 2019
  • Comments Off on เตือน!! เล่นหวยใต้ดินมีความผิด เจ้ามือ-ลูกค้าโทษจำคุก 3 ปี ปรับ 5 พัน

ลูกค้าหวยใต้ดินมีความผิด โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำ-ปรับ ส่วนเจ้ามือหวยใต้ดินมีความผิดเต็ม ๆ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี ปรับ 500-5,000 บาท แต่ถ้าผู้เล่นแจ้งเบาะแสตำรวจเพื่อให้กวาดล้างเจ้ามือหวยใต้ดิน ตำรวจสามารถกันเป็นพยานได้และผู้เล่นก็จะพ้นผิด

เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มาตรา 12 ระบุ…

ผู้ใดจัดให้มีการเล่น หรือทําอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่น เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลงหรือผู้ใดเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง หรือขัดต่อความในใบอนุญาต ผู้นั้นมีความผิดต่อไปนี้

(1) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชีก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือการเล่นตามบัญชีข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปีและปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท ด้วยอีกโสดหนึ่งเว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า ให้จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

(2) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษจําคุกไม่ เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 4 ทวิต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ www7.djop.go.th (http://www7.djop.go.th/webtest/uploadimg/files/BET%202478.pdf) และเฟซบุ้ก กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตราด(https://www.facebook.com/158713168140423/photos/a.161161264562280/245954059416333/?type=3)

Facebook Comments
%d bloggers like this: