ออนซอนเด้!! “ชวนกินข้าวป่า พาเบิ่งพลังงาน” สัมผัสวีถีชุมชน ที่ไร่แสนดี โกสุมพิสัย

  • Admin
  • September 7, 2018
  • Comments Off on ออนซอนเด้!! “ชวนกินข้าวป่า พาเบิ่งพลังงาน” สัมผัสวีถีชุมชน ที่ไร่แสนดี โกสุมพิสัย

พลังงานจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรม “ชวนกินข้าวป่า พาเบิ่งพลังงาน” พาทุกภาคส่วนลงพื้นที่สัมผัสกับชุมชนที่นำเทคโนโลยีพลังงานมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 7 ก.ย.61 ที่ไร่แสนดี เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกข้าวบ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน “ชวนกินข้าวป่า พาเบิ่งพลังงาน”

จัดโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม โดยนำส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน อาสาสมัครพลังงาน ชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จำนวนกว่า 350 คน มาร่วมกันชมนิทรรศการด้านการอนุกรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงานเพื่อชุมชน และกิจกรรมพาสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงาน อาทิ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีพลังงานอื่นๆ เพื่อนำไปเผยแพร่ ขยายผลสู่ประชาชน

นายสุรเดช เหลาพันนา พลังงานจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อ และกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์และความรู้ด้านการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินการด้านพลังงาน ตลอดจนสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานในทุกระดับ ผ่านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงประชาชนในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดจัดกิจกรรม “ชวนกินข้าวป่า พาเบิ่งพลังงาน”

เพื่อนำทุกภาคส่วนมาสัมผัสกับพื้นที่ ที่นำเทคโนโลยีพลังงานมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้ง ณ ไร่แสนดี แห่งนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งแล้วเสร็จในปี 2560 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 500,000 บาท สามารถผลิตน้ำได้ประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เก็บน้ำได้ 20 ลูกบาศก์เมตร ทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 9 ครัวเรือน เป็นพื้นที่ 118 ไร่

…ชัยชนะ แดงทองคำ…ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว ,PR.Sarakham ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

Facebook Comments
%d bloggers like this: