อันตราย!! วิทยุการบิน เตรียมมาตรการรองรับความปลอดภัย ประชาชนปล่อยโคมลอยช่วงลอยกระทง

  • Admin
  • November 14, 2018
  • Comments Off on อันตราย!! วิทยุการบิน เตรียมมาตรการรองรับความปลอดภัย ประชาชนปล่อยโคมลอยช่วงลอยกระทง

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 2561 หลายจังหวัดได้เตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงมีการปล่อยโคมลอย โคมควันในช่วงเทศกาลดังกล่าว ซึ่งสถิติการปล่อยโคมลอย โคมควัน ในปี 2560 เฉพาะที่ออกประกาศนักบิน (Notice To Airmen : NOTAM) 16 ครั้ง จำนวน 1,454 โคม ลดลงจากปี 2559 ที่ออกประกาศนักบิน 53 ครั้ง จำนวน 7,265 โคม ลดลงเป็นจำนวน 5,811 โคม แม้ว่าจะมีการประกาศนักบินว่าจะมีการปล่อยโคมลอย แต่ยังพบว่ามีการปล่อยโคมลอยที่ไม่แจ้งประกาศนักบิน จำนวนกว่า 80 โคม และในปี 2561 มีสถิติการปล่อยโคมลอย โคมควัน ช่วงเดือนม.ค.-มี.ค. 2561 จำนวน 540 โคม และมีการรายงานการพบเห็นโคมลอยและโคมควันจากนักบินจำนวน 7 โคม

สำหรับคาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินในเดือนเทศกาลลอยกระทงช่วง 15 วัน ระหว่างวันที่ 15-29 พ.ย. 2561 จะมีปริมาณเที่ยวบินจำนวน 42,966 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 2,864 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีจำนวน 41,118 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 2,741 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.5 ทั้งนี้ สนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินมากที่สุด 5 อันดับ คือ สนามบินสุวรรณภูมิ มีปริมาณเที่ยวบิน 15,154 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 1,010 เที่ยวบิน สนามบินดอนเมือง มีปริมาณเที่ยวบิน 11,938 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 795 เที่ยวบิน สนามบินเชียงใหม่ มีปริมาณเที่ยวบิน 3,558 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 237 เที่ยวบิน สนามบินอุดรธานี มีปริมาณเที่ยวบิน 1,161 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 77 เที่ยวบิน และสนามบินแม่ฟ้าหลวง มีปริมาณเที่ยวบิน 954 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 63 เที่ยวบิน

ทั้งนี้ บวท. ได้เตรียมบริหารจัดการการเดินอากาศในช่วงเทศกาลลอยกระทงโดยวางแผนบริหารจัดการจราจรทางอากาศ ประกอบด้วย การกำหนดพื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษการกำหนดพื้นที่ปลอดภัย คือบริเวณแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และบริเวณโดยรอบสนามบิน และการกำหนดช่วงเวลาให้เครื่องบินหลีกเลี่ยงทำการบินในช่วงเวลาที่มีกิจกรรม อีกทั้งจัดเตรียมอัตรากำลังเพิ่มเติม และเสริมบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการควบคุมจราจรทางอากาศมากำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในช่วงเทศกาลดังกล่าว

หากประชาชนต้องการจัดกิจกรรมขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนโดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่นตามประกาศจังหวัด รวมถึงแจ้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เมื่อ กพท. ได้ตรวจสอบและอนุญาตแล้ว จะประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องและออกประกาศนักบิน ร่วมถึงประสานผู้จัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้จัดกิจกรรมอย่างระมัดระวัง

บวท. มีความตั้งใจที่จะบริหารจัดการการเดินอากาศของไทยให้มีความปลอดภัยสูงสุด พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างความปลอดภัยทางการบินให้ควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่จะร่วมกันปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดร่วมกัน ให้เกิดความเรียบร้อยและดำเนินไปได้ด้วยดี ถือเป็นการสร้างมาตรฐานการจัดการควบคู่ไปกับการสร้างความปลอดภัยของทุกเที่ยวบิน

Facebook Comments
%d bloggers like this: