บุญใหญ่!! มหากฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างอาคารเรียน ๑๕๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

  • Admin
  • October 25, 2018
  • Comments Off on บุญใหญ่!! มหากฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างอาคารเรียน ๑๕๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

พุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคาม ร่วมบุญมหากฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียน ๑๕๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ด้วยยอดรวมปัจจัย 3,430,911 บาท

25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.ที่อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม ประธานฝ่ายฆราวาส เข้าร่วมในพิธีงานบุญมหากฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เพื่อนำบริวารกฐินสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม โดยมีพระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณร พร้อมพุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคามเข้าร่วมในการพิธี

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธสาสนา ตลอดจนหาทุนในการก่อสร้างอาคารเรียน สำหรับเป็นที่ศึกษาอบรมพระภิกษุ-สามเณร รวมทั้งสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวพุทธทั่วไป สำหรับยอดรวมในงานบุญมหากฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียน ๑๕๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามในครั้งนี้ ด้วยรวมยอดปัจจัยทั้งสิ้น 3,430,911 บาท


สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียน “๑๕๐ ปี มหาสารคาม” ขนาดอาคารเรียน ๔ ชั้น โดยใช้งบประมาณจากคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามและประชาชนทั่วไป

ปัจจุบัน หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคามดำเนินการศึกษา ๒ หลักสูตร คือ ๑) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ และเปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร ๑ หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีผ่านมาแล้วรวมจำนวน ๑๓ รุ่นและได้รับอนุมัติให้ดำเนินการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในด้านต่างๆ และเพื่อสนองงานคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป

ภาณุวัชร คนเชี่ยว/ส.ปชส.มค.

Facebook Comments
%d bloggers like this: