ชอบแบบไหน!! กกต. มหาสารคาม ประกาศรูปแบ่งเขตเลือกตั้ง -ให้พรรคการเมืองและ ปชช.ร่วมแสดงความคิดเห็น!?

  • Admin
  • October 3, 2018
  • Comments Off on ชอบแบบไหน!! กกต. มหาสารคาม ประกาศรูปแบ่งเขตเลือกตั้ง -ให้พรรคการเมืองและ ปชช.ร่วมแสดงความคิดเห็น!?

กกต. มหาสารคาม ประกาศรูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองและประชาชนแสดงความคิดเห็น

พันตำรวจโท อุกฤษฏ์ ภู่หริย์วงศ์สุข ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานคณะกำรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 72 ก วันที่ 18 กันยายน 2561 มีผลบังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม จึงประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง 3 รูปแบบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม (รายละเอียดปรากฏดังรูปภาพ)

ชมพูนุช ชัยบุตร /ส.ปชส.มหาสารคาม /ข่าว

Facebook Comments
%d bloggers like this: